KKSD Tüzük

KIBRIS KAĞIT SANATÇILARI DERNEĞİ  (CYPRUS PAPER ARTISTS’ ASSOCIATION)

TÜZÜĞÜ

 

 

Madde 1 : Derneğin adı ve merkezi

 1. Derneğin adı, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneğidir (Cyprus Paper Artists Association)

 2. Derneğin merkezi Lefkoşa’da,Profösör Şükrü Esmer Sok. No:21 adresindedir.

 

Madde 2 : Derneğin amaçları

Kağıt Sanatçıları Derneği, el yapımı kağıt ve her türlü kağıdın ana malzeme olduğu görsel sanat hakkında teorik ve pratik deneyim paylaşımı için sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kağıt Sanatçıları Derneği üyeleri, birlikte çalışarak, sanatsal projeler ve sergiler üreterek bu sanatın yaygınlaştırılmasına destek verirler. Teknik sorunlarına çözümler konusunda işbirliği yaparlar. Farklı kağıt türleri ile ilgili kültürel geçmişleri keşfetmenin yanısıra, çağdaş kağıt sanatları için de yeni yaklaşımları ortaya çıkarmayı ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  

 1. Yurtiçinde ve yurtdışında sergiler, konserler, konferanslar ve en geniş anlamıyla atölye çalışmaları ve sanatsal etkinlikler yapmaktır.

 2. Üyesi olduğumuz Uluslarası Kağıdını Üreten ve kağıtla çalışan Sanatçılar Birliği İAPMA’nın, her iki yılda bir, değişik bir ülkede düzenlediği Kongrelere katılarak bu alandaki,yenilikleri, bilgileri ve pratiği takip etmektir.

 3. Türkiye ve diğer ülkelerdeki yerel Kağıt Sanatçıları Dernekleri ile işbirliği yapmaktır.

 4. Sanat yoluyla ülkemizin tanınmasında aktif rol oynamaktır.

 

 

Madde 3 : Dernek aktif politika yapamaz.

           

Madde 4 : Derneğin üyelik koşulları ve üyeleri

 1. KKTC de daimi ikamet iznine sahip ve/veya kesintisiz en az 6(altı) yıl süreyle çalışma ve/veya ikamet izniyle bulunan, 18(on sekiz) yaşını tamamlamış ve fiil ehliyete sahip yabancı gerçek kişiler derneğe üye olabilir. 

 1. asli üyeler olarak tanımlanırlar.

 2. Üyelik, her adayın dernek yürütme kurulunca, hazırlanan üyelik form bilgilerinin eksiksiz doldurulmasıyla ele alınır. Başvuru, dernek yürütme kurulunca oylanır ve yürütme kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlasının olumlu oyuna istinaden yeni üyelik müracaatı onanmış olur.

 1. Üyeler, dernek yürütme kuruluna yazılı müracaatta bulunarak istifa edebilirler.

 1. Böyle bir durumda, istifa müracaatının yürütme kurulunca kabul edilip edilmediği, müracaatçı üyeye yine yazılı olarak bildirilir. İstifa dilekçesini vermiş üyeye, yürütme kurulunca verilecek cevap en fazla 30 gün geciktirilebilir.

 1. İki yıl ardarda aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

 2. Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan KKTC vatandaşları, yürütme kurulunun önerisi üzerine, genel kurulun salt çoğunluğunun kararı ile derneğe fahri üye olabilirler.   Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler ve söz hakkına sahiptirler. Ancak, seçme ve seçilme hakları yoktur. Fahri üyeler aidat ödemekle yükümlü değildirler.

 

 

 1. Kurucu üyeler

 

İsim/Soyisim                 Meslek                                            

 

1.İnci Kansu               ressam/kağıt sanatçısı        

e-mail: imkansu@yahoo.com

 

2.Emel Samioğlu       ressam/kağıt sanatçısı           

e-mail: emelata1@hotmail.com

 

3.İsmet Tatar        ressam/kağıt sanatçısı       

e-mail: iztatar1947@hotmail.com

 

4.Simge Uygur     ressam/kağıt sanatçısı   

e-mail:simgeuygur@yahoo.com

 

5.Anber Onar                 sanatçı                   

e-mail: anber.onar@gmail.com

 

6. Nilgün Güney         ressam                   

e-mail:guney.nilgun@gmail.com

                    

7. Eser Keçeci Malyalı      sanatçı                  

e-mail: zeytun2000@yahoo.com

                                 

8. Gökçe Keçeci Şekeroğlu        Öğretim üyesi       

e-mail: gokcesekeroglu@gmail.com

       

9. Hikmet Uluçam          sanatçı                   

e-mail:hulucam@gmail.com

                                

10. Mustafa Hastürk         ressam                   

e-mail: mustafahasturk@yahoo.com

 

11. Havva Tatar Anıl        grafiker                 

e-mail: iztatar@hotmail.com

 

 

12. Mustafa Öztunç          grafiker                 

e-mail:mustafaoztunc1966@gmail.com

 

13. Nejla Özoğul               grafiker                

e-mail: Necla­_ecem@hotmail.com

 

 

14. Aslı Bolayır                ressam                  

e-mail: aslibolayir@gmail.com

 

15. Bahar Çıralı  ressam-sanat terapisti 

e-mail: baharcirali@gmail.com

 

16. Özden Selenge          ressam                    

 

17. Sinem Ertaner

e- mail: sinemertaner@ gmail.com

 

 

18. Esra Plümer Bardak

e-mail: esra.plumer@gmail.com

 

19. Kemal Behcet Caymaz - ressam,yazar

e-mail: kemal_caymaz@hotmail.com

 

 

20. Heidi Trautmann

e-mail: heiditrautmann@hotmail.com

web: www.heiditrautmann.com

 

 

Madde 5 : Derneğin gelirleri

 1. Derneğe üye kaydı ücretsizdir. Yıllık aidat 100YTL (Yüz Yeni Türk Lirası).  Aidat miktarı yürütme kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde yeniden saptanabilir. Aidatlar sayman tarafından toplanılır. Bağışlar: Herhangi bir kurum, kişi, birlik, dernek, bir üye veya fahri üye derneğe bağışta bulunabilir.

 2. Yürütme kurulunca düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilecek gelirler de derneğin gelir kaynaklarındandır.

 3. Derneğe ödenecek aidat, yapılacak bağış ve diğer gelirler makbuz karşılığında yapılır. Para dernek yürütme kurulunca uygun görülecek bir bankada açılacak dernek hesabına yatırılır. (Başkan/sekreter/ve saymanın imzalarıyla).

 4. Genel kurula kadar yıllık aidatını ödemeyen üyelerin Genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur.

 5. Dernek, yayın organlarını satıp derneğe gelir sağlayabilir.

 

Madde 6 : Derneğin organları

Dernek organları şunlardır;

 1. Genel kurul,

 2. Yürütme kurulu,

 3. Denetim kurulu,

 4. Disiplin kurulu.

Yukarıda (b) şıkkında bahsedilen yürütme kurulu, yönetim kurulu olarak da anılır.

 

Madde 7 : Genel kurul

Genel kurul derneğin en yüksek organıdır ve derneğe kayıtlı asli üyelerden oluşur. Genel kurulda derneğe kayıtlı ve aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş asli üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Genel kurul iki yılda bir yürütme kurulunun çağrısı ile kasım ayında toplanır. Toplantı çoğunluğu (nisabı) kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasıyla sağlanır. Ancak, genel kurul için belirtilmiş olan toplantı gün ve saatinde çoğunluk sağlanamazsa, yarım saat beklenir ve çoğunluk mevcutmuş gibi genel kurul gerçekleştirilir. Genel kurul yürütme kurulu başkanı veya temsilcisi tarafından açılır. Toplantıyı yönetecek bir başkan ve iki yazmandan oluşan başkanlık divanı seçilir. Genel kurulda kararlar çoğunlukla alınır. Alınan genel kurul kararları resmi mercilere, kişilere yazılı olarak duyurulacağı gibi, dernek ilan tahtasına da asılmak suretiyle duyurulur. Dernek üye sayısının en az 1/5’nin talebiyle olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. Genel kurul tutanaklarıyla oy pusulaları bir sonraki genel kurul toplantısına kadar saklanmak üzere başkanlık divanı tarafından imzalanıp yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.

 

Madde 8 : Genel kurulun görev ve sorumlulukları

            Genel kurulun görev ve sorumluluklar şöyledir:

 1. Yürütme kurulunca genel kurula sunulan faaliyet ve mali raporları oylamak ve aklamak.

 2. Yürütme kurulunca genel kurula sunulan plan, program ve karar tasarılarını oylayıp onaylamak.

 3. Dernek organlarını oluşturacak üyeleri iki yıllık bir süre için seçmek.

 

Madde 9 : Yürütme kurulu (Yönetim kurulu)

Yürütme kurulu, genel kurulca seçilen 7 (yedi) asli üyeden oluşur. Bu 7 (yedi) asli üyeden hemen sonra gelen iki asli üye de yedek üye olur. Yürütme kurulu seçildikten sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir sayman  ve üç de faal üye seçer. Yürütme kurulu ayda en az bir kere gündemdeki konuları görüşüp, karara bağlamak üzere toplanır. Yürütme kurulunda kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın ayırt edici oyu sonucu belirler. Ay’da en az bir kere toplanan yürütme kurulunu, başkan olamadığı durumlarda başkan yardımcısı yönetir. Üç kez arka, arkaya toplantılara katılmayan yürütme kurulu üyesinin, yürütme kurulu üyeliği düşmüş olur ve yerine yedek üyelerden birisi atanır. Atama kararını yürütme kurulunun kalan üyeleri alırlar. Yürütme kurulu kararları tutanak halinde bir ‘Karar Defteri’ne yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Ancak, toplantıda karar alabilmek için en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin hazır olmuş olması şarttır.

 

Madde 10: Yürütme kurulunun görev ve sorumlulukları

            Yürütme kurulunun görev ve sorumlulukları şöyledir;

Genel kurulca alınacak kararları uygulamak. Ayda en az bir kere olmak şartıyla, yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirmek. Kararları en az 4 (Dört) üyesinin katılımıyla almak ve Karar Defteri’ne işleyip imzalamak. Dernek genel kuruluna sunulacak faaliyet ve mali raporları ve varsa o döneme ait karar tasarılarını hazırlamak. Genel kurul gündemini hazırlayıp üyelere bildirmek ve toplantının yerini, saatini ve gündemini toplantıdan en az 7 (Yedi) gün önce, yerel bir gazetede duyurmak. Gerekli görülmesi halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. Olağanüstü toplantı tarihini en az 3 (Üç) gün önceden bir yerel gazetede ilan etmek suretiyle dernek üyelerine bildirilmek. Gerekli görülmesi halinde disiplin kurulunu toplantıya çağırıp ilgili konuları disiplin kuruluna aktarmak. Denetim kurulu raporunu genel kuruldan önce hazırlamak. Dernekle ilgili yayında bulunmak. Yurtdışından gelecek sanatçılarla yurt dışına gidecek olanların gerekli organizasyonlarını yapmak. Derneğin amaçlarına uygun her türlü etkinliği yapmak ve aynı amaçla etkinlik yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

Madde 11: Denetleme kurulu

            Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen 2 (İki) asli ve 1 (Bir) yedek üyeden oluşur.             Denetleme kurulu, derneğin gelir ve giderlerini kontrol eder. Derneğin hesapları aylık olarak ilgili hesap kağıtlarına (defterlerine) geçirildikten sonra yürütme kurulu vasıtasıyla genel kurulun onayına sunulur. Derneğin hesapları yıllık olarak da ilgili hesap defterine geçirilir ve yürütme kurulu vasıtası ile genel kurulun onayına sunulur. Genel kurulun söz konusu hesapları onaylaması halinde hesaplar kesinleşir. Ayrıca, genel kurula sunulacak denetim raporunu hazırlarlar.

 

Madde 12: Disiplin kurulu

Disiplin kurulu, genel kurulca seçilen 3 (Üç) asil ve 1 (Bir) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden boşalacak yere yedek üye çağrılır.

Disiplin kurulunun çalışma yöntemi;

Disiplin kurulu ilk toplantısında bir başkan seçerek, yürütme kuruluna bildirir. Disiplin kurulu, yürütme kurulunca gerekçeli olarak disiplin kuruluna sevk edilen üyeden en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde yazılı savunma ister. Savunamaya çağrı yazılı olarak yapılır. Bu yazıda  kovuşturmaya konu olan disiplin suçları açıkça belirtilir... Savunma çağrı yazısının tebliğinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde savunmanın yazılı olarak Yürütme kurulu’na ulaştırılması gerekir. Aksi takdirde savunma hakkından vaz geçmiş sayılır. Bu şartlar altında disiplin kurulu konuyu görüşüp karara bağlar ve alınan karar 5 (Beş) gün içerisinde ilgili üyeye ve yürütme kuruluna bildirilir.

Disiplin kurulu, kendisine havale edilen disiplin dosyalarını en geç 3 (Üç) ay içerisinde karara bağlamak mükellefiyetindedir. Yürütme ve disiplin kurulları, disiplin suçunun araştırılması sırasında gerekli göreceği veya ilgili kişilerden de bilgi toplayarak yargı ile ilgili mütalaalara ilave eder.

Disiplin kurulunun aldığı karar yürütme kuruluna bildirilir. Yürütme kurulu bu kararı uygulamakla mükelleftir.

Disiplin kurulu kararı, ilgili kişi ve/veya yürütme kurulu tarafından genel kurula havale edilebilir. Disiplin kurulu ile yürütme kurulu genel kurulda görüşülüp karara varılan bir konuda karar almaya ve görüşme yapmaya yetkili değildir. Genel kurulca alınan kararlar ancak yine genel kurulca bozulabilir.

Disiplin kurulunca 3 (Üç) ay içinde karara bağlanmayan disiplin dosyaları, istenmesi halinde yürütme kurulu kararı ile genel kurula havale edilir. Bu konuda ihmalleri bulunan kurul üyeleri ile disiplin suçu işlediğine inanılan kişi hakkındaki karar genel kurulca verilir.

Disiplin kurulunun soruşturma ve çalışmaları gizli tutulur ve soruşturma tutanağı tutma yükümlülüğü vardır. Soruşturma ve çalışmaları, zamanı gelmeden herhangi bir biçimde açığa vuranlar hakkında disiplin suçu duyurusu ile genel kurula havale edilirler.

Disiplin kurulu vereceği bir kararla ilgili olarak, kendi arasında gizli veya açık oy usulünü kararlaştırabilir. Oylamada eşitlik olması halinde, başkanın ikinci oy kullanma hakkı vardır.

 

Madde 13: Disiplin Cezaları

 1. Uyarma cezası;

 1. Dernek tüzüğü ve dernek amaçlarına uymamak veya tavır takınmak suçunu işleyene uyarma cezası verilir. Bu ceza sözlü veya yazılı olarak ilgili üyenin dikkatinin çekilmesidir. Bu ceza, ilk kez disiplin cezası işleyen üyelere takdir edilir.

 1. Kınama cezası;

 1. Derneği maddi ve manevi zararlara uğratmak veya uğratılmasına neden olmak veya tüzük ve kurul kararı ile verilen görevleri mazeretsiz olarak zamanında veya tam olarak yapmamak suçunu işleyen üyeye kınama cezası verilir. Ayrıca, uyarma cezasına rağmen olumsuz eylemlerine devam eden üyelere de bu ceza verilir.

 1. Geçici çıkarma cezası;

 1.       Dernek içerisindeki dayanışmayı bozmak ve derneğin itibarına halel getirici S.

 2. davranışlarda bulunmak ve derneğin maddi kayıplara neden olmak suçunu işleyen üyeye, dernekten geçici çıkarma cezası verilir. Geçici çıkarma cezası en fazla 1 (Bir) yıl süreli olabilir.

 1. Kesin çıkarma cezası;

Dernek üyelerinin haksız yere kişilikleriyle uğraşmak suçunu işleyene, dernekten çıkarma cezası verilir. Bu ceza ayrıca geçici çıkarma cezası almış olmasına rağmen disiplinsiz tavır ve hareketlerde ısrar eden üyelere de verilir. Kesin çıkarma cezası, üyenin üyeliğinin düşürülmesidir.

 

Madde 14: Derneğin kapatılması

Kapanma kararı, genel kurulun olağanüstü olarak ve yalnız derneğin kapatılması

konusundaki gündem maddesi ile toplanması ve üyelerin üçte ikisinin kararı ile tüzük

değişiklik kararı alınması usulüyle alınır ve mal varlığı kapanması halinde kararda

gösterilen bir hayır kurumuna bağışlanır.

 

Madde 15: Seçimler

            Tüm seçimler gizli oy ve açık sayımla yapılır. Ancak, başkanlık divanı seçimi açık oyla yapılır. Seçimlerde başkanlık divanı imzasıyla dernek mührünü taşıyan oy pusulaları kullanılır. Seçmenler seçilecek kişilerin sayısı kadar oy kullanmak zorundadırlar. Dernekte 1 (Bir) asil üye ancak bir göreve seçilebilir. Seçim süresi      dolan her asil üye tekrar seçilebilir. Oy pusulalarının sayım ve sonucundan başkanlık divanı sorumludur. Fahri üyeler genel kurula katılabilirler. Ancak, oy kullanamazlar

 

Madde 16: Tüzük değişikliği

Tüzük değişikliği dernek yönetim kurulu veya en az 5 (Beş) üyenin yazılı önerisi ve        genel kurulda asgari 2/3 üyenin hazır bulunacağı bir oturumda yarıdan bir fazla üyenin kabulü ile gerçekleştirilebilir.

Üyelerin değişiklik önerileri genel kurul toplantısında en az 15 (Onbeş) gün önce yönetim kuruluna yazı ile bildirilmelidir.

 

Madde 17: Derneğin lokali

            Lokal olması halinde üye olmayanlar derneğe devam edemezler.

 

Madde 18: Derneğin şubesi

Derneğin şubesi yoktur.

 

Kağıt Sanatçıları Derneği  K S D 6/61 sayılı yasa ile onun madde 1.’i uyarınca “Kazanç paylaşmaktan başka bir maksatla” kurulur, madde 4. (1). uyarınca adresi Lefkoşa olarak tüzüğe kaydedilmiştir (üç sureti sunulur), (2) uyarınca gereken mevzu ve gaye amaç maddesinde yazılmıştır, kurucu üyelerin öz ve soyadları, meslekleri ve ikametgahları (üç suret sunulur)liste olarak ektedir, (3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12), ve (13) uyarınca gereken kurallar içerilmiştir. Yukarıdaki tüzük ile kurulan KSD ın kurulduğunun tescil edilmesini bilgilerinize sunarım,

Saygılarımla,

Kurucu Heyet adına

Başkan


                                                                                             

 • Facebook - Grey Circle